Verantwoorde kolenketen

Bettercoal

RWE gebruikt steenkolen voor de opwekking van elektriciteit en warmte in haar Nederlandse centrales. Die steenkolen worden wereldwijd gewonnen. Samen met stakeholders werkt RWE aan verbeteringen op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu en mensenrechten in de kolenketen. De kolenketen bestaat uit alle fasen van de winning van steenkool tot aan de verbranding in de centrales.

RWE ziet het als haar verantwoordelijkheid om de sociale en milieuomstandigheden in en om de mijnen en andere schakels in de kolenketen te verbeteren. We streven er ook naar om de herkomst van de steenkool transparanter te maken. Dan is het eenvoudiger om na te gaan of de arbeidsomstandigheden in de kolenmijnen goed zijn en of de impact van de kolenwinning op gemeenschappen en de natuurlijke omgeving zo veel mogelijk wordt beperkt.

Convenant

RWE en de andere drie energiebedrijven met kolencentrales in Nederland praten regelmatig met de Nederlandse overheid, ngo’s en mijnbouwbedrijven over het verbeteren van de situatie in en om de steenkolenmijnen in landen als Columbia, Rusland en Zuid-Afrika.

In november 2014 sloten vier in Nederland opererende energiebedrijven, waaronder RWE, en de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Buitenlandse Handel een convenant. Daarin staan afspraken over transparantie rond de herkomst van kolen en het verbeteren van de situatie in en om de mijnen en de rol van de verschillende betrokken partijen daarin. Het convenant past in de visie op internationaal maatschappelijk verantwoord  ondernemen van de Nederlandse overheid. Dat is erop gericht om samen met het bedrijfsleven ketenvraagstukken gestructureerd en oplossingsgericht aan te pakken.

Belangrijke uitgangspunten in het convenant:

  • OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen  
  • UN Guiding Principles for Business and Human Rights

Het convenant richt zich op de rol en verantwoordelijkheid van energiebedrijven in de mondiale kolenketen en op de mogelijkheden van de Nederlandse overheid om bedrijven in hun beleidsambities te ondersteunen.

Ieder jaar publiceren de overheid en de energiebedrijven een plan met acties. Aan het einde van het jaar wordt de balans opgemaakt met een eindrapport en stakeholderbijeenkomst.

Lijst met steenkoolmijnen

Samen met andere energiebedrijven, namelijk Uniper, Engie en Nuon/Vattenfall, stelt RWE jaarlijks een lijst op van mijnen die kolen aan Nederlandse energiecentrales leveren. In dit overzicht staan alle mijnen of mijnbouwregio’s waar in het betreffende jaar kolen vandaan kwamen die in Nederlandse centrales werden gebruikt voor de productie van elektriciteit.

De looptijd van het convenant eindigt in november 2019. Over een eventueel vervolg wordt nog gesproken.

Bettercoal

RWE startte samen met andere grote Europese energiebedrijven in 2012 het Bettercoal Initiative. Op basis van onafhankelijke inspecties worden afspraken gemaakt over continue verbeteringen op het gebied van ethische, sociale en milieuzaken. Dit doen we aan de hand van de Bettercoal Code of Practice. Deze gedragscode is ontwikkeld door middel van een wereldwijd consultatieproces en is besproken met betrokkenen in de belangrijkste kolenproductielanden. Dat zijn Colombia, Zuid-Afrika, Rusland en Indonesië.

In 2014 voerde Bettercoal de eerste onafhankelijke audits van kolenmijnen in de belangrijkste productielanden uit en startte het verbeterprogramma’s. Inmiddels nemen wereldwijd bijna 20 bedrijven deel aan het programma van Bettercoal.